Himitsu no Akko-chan (1st version)
Himitsu no Akko-chan (2nd version)
Himitsu no Akko-chan (3rd version)
Shin Himitsu no Akko-chan (the second version again?)