THE KING OF FIGHTERS '94 RE-BOUT (2004/12/28 PS2)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard) (UNCONFIRMED!!)Hashimoto Jun
Joo Higashi (Joe Higashi) (UNCONFIRMED!!)Namase Katsuhisa
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Kay Inage
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Haiderun (Heidern)Arai Toshimitsu
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya) (UNCONFIRMED!!)Fukui Reiko
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Kingu (King)Ikoma Harumi
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan) (UNCONFIRMED!!)Shima Yoshinori
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Hebii D! (Heavy D!)Nishimura Toshikazu
Rakkii Guroobaa (Lucky Glauber)Kay Inage
Buraian Batoraa (Brian Battler)Yano Eiji
Rugaaru Baanshutain (Rugal Burnstein)Arai Toshimitsu