Fuuun SUPER TAG BATTLE (1996/09/26 Arcade)

Check for related series


Rosa (Rosa)Tsuji Hiroko
Kimu Suiru (Kim Suiru)Fujita Yoshiaki
Shoo Hayate (Syo Hayate)Hayashi Kenichi
Makkusu Iiguru (Max Eagle)Tatsumi Kunihiko
Gozuu (Gozu)Hayashi Kenichi
Mezuu (Mezu)Hayashi Kenichi
Kage Shishiou (Kage Shishioh/Shadow King Lion)Naka Masaru
Goodon Bouman (Gordon Bowman)Higashi Hisanori
Chun Paifuu (Chung Paifu)Niwa Fumio
Jookaa (Joker)Kokubo Takeshi
Shin Shishiou (Shin Shishioh/Real King Lion)Jon Furaton
Jazuu (Jazu)Itou Enma