Yuki no chi, Fururu! ~Tokoro ni yori, Koi mo you~ (PC?)