Doki Doki ON AIR (1998 PSX)
Doki Doki ON AIR 2 (Windows 95, Macintosh)