Tears to Tiara (2005/04/28 Windows)

Check for related series


Aroun [Arawn]Kojirou
Riannon [Riannon]Touno Ran
Arusaru [Arthur]Nishijima Kotoo
Morugan [Morgan]Tominaga Rie
Okutavia [Octavia]Imai Kaoru
Erumin [Ermin]Akizuki Mai
Doruuku [Drwc]Okurishita
Rimurisu [Limwris]Kimura Ayaka
Ogamu [Ogam]Gen Semiaki
Gaiusu [Gaius]Akiretsu Ken
Epona [Epona]Hokuto Yuria
Swiiru [Llyr]Takana Yuka
Tarieshin [Taliesin]Takatori Rei
Rasuti [Rathty]Misaki Yuuka
Mirudin [Myrddin]Kogatana Man
Kureon [Creon]Kujira Yoshikazu
RekutooruRafureshia Kusao