Super Robot Taisen OG Saga - Masou Kishin THE LORD OF ELEMENTAL (2010/05/27 Nintendo DS)

Check for related series


Masaki Andoo [Masaki Ando]Midorikawa Hikaru
Ryuune Zorudaaku [Ryune Zoldark]Hidaka Narumi
Shuu Shirakawa [Shu Shirakawa]Koyasu Takehito
Howan Yanron [Huang Yanron]Inoue Kazuhiko
Tyutti Noorubakku [Tyitti Norrback]Inoue Kikuko
Mio Sasuga [Mio Sasuga]Kanai Mika