SUMMON NIGHT GRANTHESE Horobi no Tsurugi to Yakusoku no Kishi (2010/03/11 PS2)

Check for related series


Rosuto/Rosufaiabyuuto Nainberu [Lost]Sakurai Takahiro
Miretto/Mireniantiietto Tiaberu [Millet]Inoue Marina
Dino Dii [Dino]Park Romi
Koko Merumeeru [Cocco]Tomatsu Haruka
Foruto Fooria [Folto]Sawashiro Miyuki
Asunaaji Seruberu [Asnurz]Namikawa Daisuke
Sukaaru Iiberu [Schael]Ono Daisuke
Hirugisu Diiberu [Hilgis]Yasumoto Hiroki
Peerudi Burau [Paledy]Watanabe Akeno
Jedo Randaio [Jedo]Kondou Takashi
Viruherumu Shutoraruruuze [Wilhelm]Chafuurin
Ouji Nagino [Ouji]Kakihara Tetsuya
Muro Nagino [Muro]Miyake Kenta
Kotoha Nagino [Kotoha]Sawashiro Miyuki
Geruda D. D. [Gelda]Noto Mamiko
Niiru [Niel]Nazuka Kaori
Rasuka [Rusca]Inoue Kikuko
Shirubahha Berugarudo [Silvach]Terashima Takuma
Ishuu Shiipuhauberu [Itthew]Matsubara Daisuke
Berugaado [Belguard]Nakata Jouji
Annu [Anne]Inoue Kikuko
Kusukusu [Kuskus]N/A