Fragrance Tale (2001/02/16 Windows, 2001/07/26 Dreamcast, 2005/04/28 PS2)

Check for related series


Riamu [Liam]Minami Omi
Adoru [Addle]Chiba Susumu
Soryuudo [Solude]Inoue Kazuhiko
Firisu [Philyth]Itou Miki
Timu [Tim]Seki Tomokazu
Nadyuu [Nadhew]Seki Toshihiko
Kureidoru [Claydle]Miki Shinichirou
Shitora [Sittra]Hayami Shou
Roki [Roki]Morikubo Shoutarou