ART OF FIGHTING Ryuuko no Ken Gaiden (1996/04/26 Arcade)

Check for related series


Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Rodi Baatsu (Rody Birts)Yano Eiji
Renii Kuresuton (Lenny Creston)Ishida Kumi
Toudou Kasumi (Kasumi Todoh)Yumi Masae
Wan Koosan (Wang Koh san)Monster Maezuka
Kaamen Kooru (Karmen Cole)Koichi Mantarou
Fuha Jin (Fuha Jin)JAI
Shinkurea (Sinclair)Ikoma Harumi
Wairaa (Wyler)Monster Maezuka