Project BLUE Chikyuu SOS (2006/07/02-2006/12/02 TV)

Check for related series


Penii Kaataa [Penny Carter]Saiga Mitsuki
Birii Kimura [Billy Kimura]Watanabe Akeno
Maagaretto [Margaret]Higasayama Tsugumi
Rotta Buresuto [Lotta Brest]Hirohashi Ryou
Arubaado Buresuto-hakase [Dr. Albert Brest]Ogawa Shinji
Jeemuzu [James]Ueda Yuuji
Emerii [Emely]Oohara Sayaka
Kureiton-taii [Captain Clayton]Ikeda Masaru
Toomasu Suchimuson-kyouju [Professor Thomas Steamson]Shinagawa Tooru
Furiiman [Freeman]Suzuki Katsumi
Hoonaa [Horner]Koyama Takehiro
Tonii Kimura [Tony Kimura]Inaba Minoru
Odenwarudo-kyouju [Professor Odenworld]Kusumi Naomi
Toreeshii Jr. [Tracy Jr.]Shimura Tomoyuki
Reporter BNoda Junko