Otogi Zoushi (2004/07/07-2005/03/30 TV)

Check for related series


Minamoto no Hikaru [Heian Volume]Mizusawa Fumie
Minamoto no Raikou [Heian Volume]Miki Shinichirou
Watanabe no Tsuna [Heian Volume]Miyake Kenta
Abe no Seimei [Heian Volume]Tokumaru Kan
Mansairaku [Heian Volume]Miki Shinichirou
Urabe no Suetake [Heian Volume]Sakuma Kumi
Usui no Sadamitsu [Heian Volume]Sugiyama Ooki
Kintarou [Heian Volume]Mizuta Wasabi
Shutendouji [Heian Volume]Matsumoto Yasunori
Hikaru [Tokyo Volume]Mizusawa Fumie
Tsuna [Tokyo Volume]Miyake Kenta
Sadamitsu [Tokyo Volume]Sugiyama Ooki
Kintarou [Tokyo Volume]Mizuta Wasabi
Urabe [Tokyo Volume]Sakuma Kumi
Raikou [Tokyo Volume]Miki Shinichirou
Man in Coat [Tokyo Volume]Miki Shinichirou
WomanOono Eri
Weather OneesanOono Eri