Ninja Senshi TOBIKAGE (TV)

Check for related series


JoeInoue Kazuhiko
MikeKikuchi Masami
RennyHidaka Noriko
RominaShimamoto Sumi
IruboraHoriuchi Kenyuu
HazardAono Takeshi
GurasenOotsuka Houchu
NarratorTaniguchi Takashi
Reel (ep.1-4)Kosugi Juurouta
Soldier (ep.7)Kosugi Juurouta
Operator A (ep.8)Kosugi Juurouta
Patrol Soldier (ep.12)Kosugi Juurouta
Soldier A (ep.15)Kosugi Juurouta
Chief Pilot (ep.16)Kosugi Juurouta
<UNNAMED ROLE> (ep.17-18,32)Kosugi Juurouta
<UNNAMED ROLE> (ep.18)Seki Toshihiko
Grow (ep.22)Kosugi Juurouta
Major (ep.33)Kosugi Juurouta
Chief (ep.34)Tachiki Fumihiko
Staff Member B (ep.34)Kosugi Juurouta
Doctor (ep.39)Tachiki Fumihiko
???? (ep.42,43)Kosugi Juurouta